VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „VZP“) obsahujú podmienky využívania marketingových služieb a iných s nimi spojených služieb poskytovaných spoločnosťou BNI SK s.r.o. (sídlo: Kukučínova 8, 94002 Nové Zámky; IČO: 52 209 067; zápis: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. č.: 47519/N) (ďalej len: „BNI“).

Dokument s označením Štatút a základné princípy, zverejnený na domovskej stránke BNI a Informácie o zaobchádzaní s údajmi tvoria integrálnu neoddeliteľnú súčasť týchto VZP. Ustanovenia týchto VZP sú v každom prípade smerodajné ohľadne právneho pomeru vzniknutého využívaním marketingových služieb a iných s nimi spojených služieb poskytovaných spoločnosťou BNI, upravujú všeobecným spôsobom práva a povinnosti zmluvných strán.

Tieto VZP sú na dobu neurčitú.

V osobnej účinnosti týchto VZP sú obsiahnuté BNI a členovia BNI definovaní nižšie ako užívateľov služieb.

I. DEFINÍCIE

Člen: všetky hospodárske spoločnosti resp. osoba alebo organizácia fungujúca vo forme živnosti alebo spoločnosti spoločníkov v období krytom členským poplatkom, ktorá pre BNI zaplatila registračný poplatok a členský poplatok, jej žiadosť o členstvo bola výborom členov skupiny akceptovaná, v systéme BNI Connect je uvedená ako člen, a jej právny pomer člena nebol zrušený.

Osobne spolupracujúca osoba: fyzická osoba trvalo ustanovená členom – hospodárskou spoločnosťou alebo organizáciou fungujúcou vo forme živnosti alebo spoločnosti spoločníkov, osobne konajúca v systéme BNI v zastúpení člena – hospodárskej spoločnosti.

Registračný poplatok: jednorazový paušálny poplatok zaplatený členom podľa podmienok stanovených v tejto VZP za marketingové služby a iné s nimi spojené služby poskytované spoločnosťou BNI, v súvislosti s prijatím za člena BNI. Registračný poplatok v prípade kontinuálneho členstva je jednorazový poplatok, avšak ak kontinuita členstva je prerušená (čo i len na jeden mesiac), potom registračný poplatok treba opakovane zaplatiť. Členský poplatok: ročný paušálny poplatok, ktorý uhradí člen pravidelne podľa podmienok stanovených v týchto VZP pre BNI za marketingové služby a iné s nimi spojené služby poskytované spoločnosťou BNI.

Členský právny pomer: súhrn práv a povinností týkajúcich sa člena, súvisiacich s využívaním marketingových služieb a iných s nimi spojených služieb poskytovaných  spoločnosťou BNI v rozsahu stanovenom v týchto VZP, v období krytom členským poplatkom.

II. VZNIK ČLENSKÉHO PRÁVNEHO POMERU

1. Členský právny pomer v závislosti od dátumu uvedeného v prihláške – v prípade zaplatenia členského poplatku resp. registračného poplatku v termíne – vzniká v termíne stanovenom nasledovne. Ak na prihláške je uvedený dátum medzi 01. dňom a 15. dňom daného kalendárneho mesiaca, potom počiatočný dátum vzniku členského právneho pomeru je 01. deň tohto kalendárneho mesiaca. Ak na prihláške je uvedený dátum medzi 16. dňom a posledným dňom daného kalendárneho mesiaca, potom členský právny pomer vzniká s účinnosťou od 01. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

2. Ak registračný alebo členský poplatok nie je uhradený v termíne, potom členský právny pomer vzniká až 01. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom záväzok bol uhradený, s výnimkou, ak BNI – podľa vlastného uváženia – uplatňuje odlišný právny následok omeškania. 3. Členský právne pomer sa obnovuje automaticky.
4. K splneniu zmluvných povinností zo strany BNI dôjde vznikom členského právneho pomeru bez akéhokoľvek ďalšieho právneho vyhlásenia alebo bez akéhokoľvek ďalšieho plnenia.

III. UHRADENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU A ČLENSKÉHO POPLATKU A DOJEDNANIE O ZMLUVNEJ POKUTE

1. Člen je povinný na základe proforma faktúry uhradiť (bankovým prevodom alebo bankovou kartou) pre spoločnosť BNI registračný poplatok a členský poplatok do 3 pracovných dní od podania prihlášky u BNI, a to na základe údajov uvedených na proforma faktúre BNI, a túto skutočnosť oznámiť sekretárovi skupiny. Registračný poplatok a členský poplatok – ako aj akýkoľvek iný poplatok – sa považuje za uhradený, ak príslušná suma došla na účet BNI.

2. Výšku registračného poplatku a členského poplatku BNI zverejňuje predbežne, ďalej ju uvedie na prihláške pre adepta na členstvo.

3. BNI si vyhradzuje právo na zmenu členského poplatku so zreteľom na možnosti zmeny marketingových služieb, know-how a systémových charakteristík. Zmenené členské poplatky budú spoločnosťou BNI oznámené vopred. Poplatky BNI sa v každom roku zvyšujú minimálne o priemernú ročnú mieru inflácie stanovenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

4. V prípade platby bankovou kartou musí člen pri registrácii uviesť údaje svojej platnej bankovej karty. Člen vyhlasuje, že poskytnuté údaje bankovej karty sú pravdivé a s uvedenou bankovou kartou disponuje oprávnene.

5. Zrazenie členského poplatku z bankovej karty člena sa uskutočňuje automaticky s platobným systémom Braintree, ktorý je prevádzkovaný PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S Luxembourg B 118 349). O všeobecných zmluvných podmienkach a o vyhlásení o ochrane údajov je možné kedykoľvek informovať sa na webovej stránke http://www.braintreepayments.com/legal, ktorými sa členovia oboznámili a akceptovali ich. Členovia akceptujú, že fakturácia sa uskutočňuje v elektronickej forme.

6. Zaplatenie registračného poplatku resp. členského poplatku pre spoločnosť BNI znamená implicitné objednanie marketingových služieb a iných s nimi spojených služieb poskytovaných spoločnosťou BNI v období krytom členským poplatkom, bez akéhokoľvek ďalšieho právneho vyhlásenia.

7. BNI je povinná o uhradenom registračnom poplatku a členskom poplatku vystaviť riadnu faktúru a doručiť ju členovi do 15 dní od uhradenia poplatku.

8. Registračný a členský poplatok je protihodnota využívania marketingových služieb a iných s nimi spojených služieb spoločnosti BNI podľa podmienok stanovených v týchto VZP, pričom ďalšie pravidlá pre ich využitie sú zakotvené v dokumente Štatút a základné princípy.

9. Príjemca služby súhlasí s vydaním elektronickej faktúry a jej zaslaním na ním zadanú e-mailovú adresu. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa príslušného zákona a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte (§ 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty).

10. Člen berie na vedomie a súhlasí, že v prípade predčasného ukončenia členského vzťahu z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu, je povinný uhradiť spoločnosti BNI SK s.r.o. zmluvnú pokutu, ktorej výška sa rovná celkového súčtu dohodnutých členských poplatkov. Zmluvná pokuta sa kráti o každú jednu uhradenú časť členského poplatku.

IV. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

1. Člen je oprávnený využívať marketingové služby BNI a používanie know-how výlučne v skupine BNI fungujúcej s jeho účasťou, v období krytom členským poplatkom, na území daného BNI regiónu. Člen nie je nijakým spôsobom oprávnený na akékoľvek iné využitie marketingových služieb BNI a použitie know-how, resp. na ich zužitkovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti porušovateľ povinnosti je povinný zaplatiť pre BNI zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 30-násobku, slovom tridsaťnásobku aktuálneho členského poplatku neodkladne, najneskôr však do 8 (ôsmych) dní od prevzatie výzvy, bez započítania, peňažným prevodom. Z tohto ustanovenia je
vyňaté používanie LOGA BNI PROUD zo strany členov, a používanie oficiálneho loga BNI zo strany skupín BNI na základe predbežného písomného súhlasu BNI.

2. BNI je oprávnená využívať subdodávateľov, spolupracujúcich. Aby každé stretnutie skupín BNI bolo realizované v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi (napr. hygienické predpisy, daňové predpisy atď.), resp. v súlade s podmienkami BNI na zabezpečenie kvality, od 01.04.2021 môže služby poskytovať pri organizácií stretnutí BNI skupín, pokiaľ ide o zabezpečenia miesta stretnutia, vyberanie poplatkov a služby catering, výlučne aktuálny oficiálny partner BNI pre organizácie podujatí (ďalej len „Organizátor podujatí“). V súvislosti s poskytovaním služieb (zabezpečenia miesta stretnutia, vyberanie poplatkov a služby catering atď.) je Organizátor podujatí povinný vystaviť faktúru na uvedené služby, pričom členovia a hostia sa môžu zúčastniť stretnutí skupín len po uhradení uvedenej faktúry. Z dôvodu týchto ustanovení bude Organizátor podujatí zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania aktuálne platných právnych predpisov a za dodržiavanie podmienok BNI na zabezpečenie kvality.

3. Ak v dôsledku vojny, vzbury, teroristického činu, štrajku alebo masovej akcie nepovažovanej za štrajk, dovozného alebo vývozného embarga, havárie, požiaru, blokády, povodne, prírodnej katastrofy, vážnej víchrice, vážnej poruchy zásobovania energiou, vážnych dopravných porúch/prekážok, opatrení orgánov, alebo iných nepredvídateľných a neodvrátiteľných prekážok, ktoré člen resp. BNI nemôže ovplyvniť, niektorý z nich nie je schopný splniť niektorú zmluvnú povinnosť, potom táto osoba nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú týmito udalosťami. Toto ustanovenie vis maior sa obdobne aplikuje na podujatia, programy resp. na služby BNI.

4. Člen je povinný pri vyplnení prihlášky uviesť osobne spolupracujúcu osobu. Osobne spolupracujúca osoba je povinná sa zaviazať na dodržiavanie všetkých poriadkov BNI. Poskytnúť akékoľvek vyhlásenia v mene člena je oprávnená výlučne osobne spolupracujúca osoba. Člen svoju osobne spolupracujúcu osobu môže odvolať a ustanoviť novú osobne spolupracujúcu osobu, avšak táto skutočnosť nesmie mať za následok porušenia povinností uvedených v dokumente Štatút a základné princípy a v ostatných prílohách týchto VZP a zmena musí byť prijatá členským výborom dotknutej skupiny BNI.

V. UKONČENIE ČLENSKÉHO PRÁVNEHO POMERU

1. Členský právny pomer je ukončený:

 

  • mimoriadnou výpoveďou obsahujúcou odôvodnenie výpovede;
  • v prípade nesplnenia povinnosti uhradiť členský poplatok, ktorý trvá viac ako 3 (tri) kalendárne dni, s výnimkou, ak BNI – podľa vlastného uváženia – uplatňuje odlišný právny následok.
  • podľa bodu A6 dokumentu s označením Štatút a základné princípy.

 

2. Ukončením členského právneho pomeru sú ukončené súčasne všetky funkcie a modifikovaný členský právny pomer.

VI. MLČANLIVOSŤ

1. Člen sa zaväzuje k zachovávaniu úplnej mlčanlivosti ohľadne obchodných tajomstiev, s ktorými sa oboznámil počas členstva.

2. Člen obchodné tajomstvo smie odovzdať tretej strane len s predbežným písomným súhlasom BNI.

3. Obchodným tajomstvom sú všetky skutočnosti, informácie, iné údaje a zostavy vyhotovené z nich, súvisiace s hospodárskou činnosťou, ktoré nie sú verejne známe alebo ktoré nie sú ľahko dostupné pre osoby vykonávajúce príslušnú hospodársku činnosť, ktorých získanie, zužitkovanie, oznámenie iným, alebo zverejnenie by poškodzovala alebo ohrozovala oprávnené finančné, hospodárske alebo trhové záujmy oprávneného subjektu, za predpokladu, ak nie je možné vytknúť zavinenie v súvislosti so zachovávaním mlčanlivosti osobe, ktorá s tajomstvom oprávnene disponuje.

4. Záväzok zachovávania mlčanlivosti v tomto bode sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú verejne známe, alebo ktoré daní členovia sú – podľa právnych predpisov – povinní poskytnúť príslušnému orgánu a predbežne prerokovať s BNI rozsah dotknutých informácií a dôvod poskytnutia.

5. Člen a osobne spolupracujúca osoba sú povinní bez časového obmedzenia urobiť všetky vo všeobecnosti očakávateľné opatrenia v záujme toho, aby zachovávali tajnosť všetkých obchodných tajomstiev, s ktorými sa oboznámili, najmä obchodné tajomstvá ostatných členov, ďalej tajomstvo prvkov marketingových služieb, know-how a ostatných systémových charakteristík a poznatkov, ďalej, aby zabránili ich kopírovateľnosti pre akúkoľvek tretiu osobu.

VII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. Ochranné známky, logá resp. iné informácie a materiály, ktoré sa objavujú na webových stránkach BNI, v on-line a off-line médiách a na podujatiach BNI sú výlučným vlastníctvom BNI, jej spolupracujúcich a zmluvných partnerov. Tieto označenia bez výslovného a predbežného písomného súhlasu BNI, jej spolupracujúcich a zmluvných partnerov nesmú členovia, BNI skupiny a tretie osoby nijakým spôsobom používať, kopírovať, rozširovať a nesmú ich zverejniť.

2. Na poznámky, pripomienky, návrhy a nápady oznámené spoločnosti BNI, jej spolupracujúcim a zmluvným partnerom členmi v súvislosti so službami, resp. pri podujatiach BNI získava spoločnosť BNI bezodplatne neobmedzené a výlučné užívacie právo. BNI sa stáva vlastníkom všetkých takýchto práv súvisiacich s pripomienkami, a nemôže byť nijak obmedzená v ich používaní, používanie nie je možné podmieniť zaplatením protihodnoty.

3. BNI je bez obmedzenia oprávnená na zužitkovanie, využitie, rozmnožovanie, uverejnenie, prepracovanie, zverejnenie, sprostredkovanie pre verejnosť a distribúciu pripomienok členov bez toho, že by za to musela pre členov poskytnúť akúkoľvek protislužbu.

VIII. ZÁKAZ KONKURENCIE

1. Člen a osobne spolupracujúca osoba zastupujúca člena sa zaväzuje, že počas členstva a najmenej 2 (dva) roky po ukončení členstva nebude členom takej organizácie, kde sa pravidelne stretávajú v záujme toho, aby poskytli odporúčania navzájom, a ktorá organizácia týmto spôsobom vystupuje alebo môže vystupovať priamo alebo nepriamo ako konkurent voči BNI. Pre BNI konkurenčnú situáciu znamenajú najmä nasledujúce činnosti:
a) založenie konkurenčnej organizácie, vstup do takejto organizácie alebo založenie právneho pomeru smerujúceho k vykonávaniu pracovnej činnosti;
b) zverejnenie alebo kopírovanie metód a dokumentov BNI; alebo
c) pozvanie ktoréhokoľvek člena patriaceho do organizácie BNI za účelom členstva v inej konkurenčnej organizácii.

2. Člen sa zaväzuje, že počas trvania členstva a v priebehu 2 (dvoch) rokov po ukončení členstva
a) nezúčastní sa ani priamo, ani nepriamo na práci skupiny, sekcie alebo inej organizácie, ktorá sa odtrhne, alebo sa chce odtrhnúť od BNI, a nezúčastní sa na činnosti, ktorá podporuje odtrhnutie; ďalej
b) ani sám, ani v skupine nebude vyhľadávať člena alebo neiniciuje u člena (skupiny, organizácie) patriaceho do organizácie BNI, aby vypovedali svoje členstvo, resp. aby vstúpili do inej, konkurenčnej organizácie.
3. Člen sa zaväzuje, že do 2 (dvoch) rokov od ukončení členstva ani v ostatnom sa nebude správať tak, aby poškodil oprávnené hospodárske záujmy BNI.

IX. ZAOBCHÁDZANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

1. Informácie o zaobchádzaní s údajmi súvisiace s využívaním služieb tvorí prílohu číslo 2 týchto VZP.
2. Člen vyhlasuje, že údaje, ktoré poskytol pre BNI, zodpovedajú skutočnosti. Člen sa zaväzuje, že o zmenách, ktoré nastali v jeho údajoch, bude informovať BNI na adrese uvedenej v úvodnej časti týchto VZP a e-mailom neodkladne, najneskôr však do 8 (ôsmych) dní. BNI vylučuje svoju zodpovednosť za škody vznikajúce v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo nefunkčných údajov, e-mailovej adresy, zároveň však môže požadovať náhradu škody vzniknutej v súvislosti s touto skutočnosťou.

3. Za používanie osobných údajov odlišne od ustanovení VZP spoločnosť BNI nezodpovedá, ak toto pochádzalo alebo z toho vzniknutá škoda pochádzala z úmyselného konania alebo z nedbalosti tretej osoby alebo člena, resp. ak spoločnosť BNI konala podľa ustanovení týchto VZP.

X. NÁHRADA ŠKODY

1. BNI nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty a služby poskytnuté ostatnými členmi BNI a zmluvnými partnermi a za produkty a služby partnerov, ktorí sú v akomkoľvek vzťahu s nimi poskytnutými odporúčaniami. Služby a produkty poskytované týmito aktérmi môže člen využívať / používať na vlastnú zodpovednosť. BNI nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté alebo utrpené v súvislosti s využívaním resp. používaním služieb poskytnutých ostatnými členmi BNI, zmluvnými partnermi a partnermi, ktorí sú vo vzťahu s nimi poskytnutými odporúčaniami.

2. Člen a osobne spolupracujúca osoba člena – spoločne a nerozdielne s členom – v plnej miere zodpovedá tak v zmysle občianskeho práva ako aj v zmysle trestného práva za škody spôsobené ním v rámci alebo v súvislosti s podujatiami BNI, a to tak voči BNI, voči jej spolupracujúcim a zmluvným partnerom ako aj voči ostatným členom a tretím osobám.

3. Člen sa zaväzuje, že ustanovenia týchto VZP zaväzuje dodržiavať aj svojou osobne spolupracujúcou osobou, a za prípadné porušenie akéhokoľvek ustanovenia preberá plnú zodpovednosť spoločne a nerozdielne.

4. BNI vylučuje svoju zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré boli spôsobené protiprávnou činnosťou alebo nedbalosťou člena alebo tretej osoby spolupracujúcemu, zmluvnému partnerovi alebo členovi BNI alebo tretej osobe.

5. BNI všeobecne vylučuje zodpovednosť za akékoľvek spôsobenie škody, s výnimkou škody spôsobenej úmyselne, ďalej s výnimkou spôsobenia škody na životoch alebo na zdraví.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné práva a povinnosti člena upravuje dokument s názvom Štatút a základné princípy. Tam, kde je v Štatúte uvedený člen, treba pod tým rozumieť aj osobne spolupracujúcu osobu, s totožným významom.

2. BNI si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VZP a prílohy, dokumentu Štatút a základné princípy, so zreteľom aj na možnosť zmien marketingových zmien, know-how a systémových charakteristík. Člen berie na vedomie, že BNI je oprávnená vykonať jednostrannú zmenu týchto VZP. V prípade zmeny VZP zmeny sú označené kurzívou a podčiarknutými písmenami, škrty sa označujú prečiarknutými písmenami v porovnaní s časovo posledným obsahom VZP pojatom do jednotného rámca vrátane zmien, zmeny nadobudnú účinnosť okamžite s ich zverejnením na domovskej stránke prevádzkovanej spoločnosťou BNI.

3. BNI ustanovenia zverejní predbežne aj na domovskej stránke www.bni.sk. Člen využívaním služieb poskytovaných spoločnosťou, implicitne akceptuje ustanovenia týchto VZP a v ich zmenách. Začatím využívania služieb člen vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VZP a prijíma ich ako záväzné na seba.

4. BNI je hospodárska spoločnosť zapísaná a so sídlom v Slovenskej republike, na tieto VZP sú smerodajné a aplikovateľné slovenské právne predpisy, bez ohľadu na prípadné kolíziu právnych predpisov.

5. Odkazy na VZP znamenajú odkazy na VZP a na ich prílohy, odkazy na kapitoly a na prípadné prílohy znamenajú kapitoly VZP a ich prípadné prílohy.

6. Ak by bolo akékoľvek ustanovenie VZP neplatné alebo neplatná jeho časť, tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia alebo ostatné časti príslušného ustanovenia VZP, ktoré zostávajú aj naďalej v plnej miere platné.

7. BNI a člen prípadné vzniknuté sporné otázky v súvislosti s týmito VZP alebo so službami poskytnutými spoločnosťou sú povinní riešiť predovšetkým mimosporove, sporové konanie sú oprávnení využívať v prípade neúspechu mimosporového riešenia. BNI a člen sa dohodli, že v prípade právnych sporov vzniknutých v súvislosti s týmito VZP resp. v súvislosti so službami poskytnutými spoločnosťou BNI sa podriaďujú výlučnej príslušnosti slovenských súdov.

Prílohy možno nájsť na tejto webovej stránke: http://bni.sk/sk-SK/index

Prílohy
– Štatút a základné princípy
– Informácie o zaobchádzaní s údajmi